UWAGA:
Z uwagi na dużą liczbę zamówień czas realizacji zamówień może opóźnić się do 2-4 dni roboczych.
Za utrudnienia przepraszamy. 

Koszyk
brak produktów w koszyku
tel.: +48 660 297 583 pon.-pt. 9.00-16.00 e-mail: sklep@cyklomania.pl

Regulamin promocji "Kredyt 3x0% 3-10 rat"

Regulamin promocji "Kredyt 3x0% 3-10 rat"

Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania kredytu konsumenckiego przez Organizatora za
pośrednictwem CYKLOMANIA PIOTR GEBAUER zwanego dalej Partnerem, w ofercie promocyjnej
„Kredyt 3x0% 3-10 rat z odroczeniem na 2 miesiące”, zwanej dalej Promocją.
2. Organizatorem Promocji jest Credit Agricole Bank Polska S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000039887, NIP 657-008-22-74, kapitał zakładowy (wpłacony) 699 000 000 PLN, zwany dalej
Organizatorem.
3. Promocja trwa w okresie od 20-03-2020 do 31-05-2020 włącznie.
4. Promocją są objęte wymienione w Regulaminie promocyjne oferty kredytu konsumenckiego (zwanego
dalej „kredytem”) udzielanego przez Partnera.

Uczestnik Promocji

1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Uczestnik Promocji musi w czasie i
miejscu obowiązywania Promocji:
a) zawrzeć umowę kredytu w ofercie promocyjnej „Kredyt 3x0% 3-10 rat” na
okres od 20-03-2020 do 31-05-2020 włącznie.

Warunki promocji

2. Uczestnik Promocji, który spełni warunki określone w punkcie 5 otrzyma kredyt na warunkach promocyjnych
opisanych poniżej:


Promocja: „Kredyt 3x0% 3-10 rat”
Uczestnik Promocji będzie zwolniony z kosztów, opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu.
1) Kredyt spłacany będzie od 3 do 10 ratach miesięcznych. Wszystkie raty oprócz ostatniej będą mieć równą
wysokość. Ostatnia z 10 rat będzie mieć charakter wyrównawczy i jej wysokość może być nieznacznie
różna od pozostałych.
2) Terminy płatności rat będą określone w umowie kredytowej.
3) Oprocentowanie nominalne kredytu (stopa stała) wyniesie 0%.
4) Prowizja za udzielenie kredytu wyniesie 0%.

3. W rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. Rzeczywista Roczna Stopa
Oprocentowania wynosi 0 % przy następujących założeniach:
Całkowita kwota kredytu 2800 zł
Całkowity Koszt Kredytu: 2800 zł
a) odsetki (obliczone za cały okres trwania Umowy) 0 zł
b) prowizja 0 zł
Liczba rat 10
Oprocentowanie kredytu (odsetki umowne) 0 % w skali roku,
Całkowita kwota do zapłaty 2800 zł
Kwota raty 280 zł
Kwota ostatniej raty 280 zł
4. Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody.
5. Szczegółowe warunki oferty i umowy są dostępne u Partnera.

 

Reklamacje i rozwiązywanie sporów


10. Uczestnik promocji może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Promocji:
a) pisemnie – listem na adres Organizatora,
b) osobiście w dowolnej placówce Organizatora (ustnie lub pisemnie),
c) telefonicznie pod numerami 801 330 000 (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia lokalnego) lub 71
354 90 09 (z zagranicy i z telefonów komórkowych),
d) na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Organizatora,
e) za pomocą Poczty CA24 dostępnej w Serwisie Internetowym CA24.
11. Organizator na wniosek Uczestnika Promocji potwierdza złożenie reklamacji.
12. Organizator informuje Uczestnika Promocji o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
13. Jeśli Organizator - w szczególnie skomplikowanym przypadku – nie może rozpatrzyć reklamacji w tym
terminie, informuje o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi. Termin ten nie może
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.
14. Organizator odpowiada na reklamacje na piśmie lub na innym trwałym nośniku, przy czym pocztą
elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika Promocji.
15. Uczestnik Promocji może odwołać się od decyzji Organizatora w taki sam sposób, w jaki może złożyć
reklamację.
Zależy nam, żeby szybko rozpatrzyć reklamacje. Dlatego zalecamy, aby Uczestnik Promocji:
a) złożył reklamację niezwłocznie w formie pisemnej i podpisał ją,
b) zamieścił w treści:
- imię i nazwisko,
- numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości,
- opis, czego dotyczy reklamacja (np. produkt, usługa, promocja),
- w przypadku poniesienia szkody - określenie oczekiwań.
Opis procesu obsługi reklamacji oraz obowiązujące w tym zakresie zasady są zamieszczone na stronie
internetowej Organizatora.
16. Uczestnik Promocji może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów z Organizatorem przed:
a) Arbitrem Bankowym (strona internetowa: zbp.pl/dla konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc),
b) Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona internetowa:
www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny),
c) Rzecznikiem Finansowym (strona internetowa: rf.gov.pl),
d) Powiatowym lub Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.
Zasady postępowania są określone w Regulaminach tych instytucji, dostępnych na ich stronach
internetowych.
17. Uczestnik Promocji może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
18. Organizator podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a w sprawach konsumentów Urzędowi
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postanowienia końcowe

19. Organizator jest administratorem danych osobowych i przetwarza je, aby realizować Promocję.
20. Uczestnik Promocji podaje dane dobrowolnie i ma prawo do złożenia sprzeciwu oraz:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) poprawiania swoich danych.
Regulamin Promocji dostępny jest u Partnera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w
celu realizacji Promocji.

 

Regulamin jest także dostępny także w formacie  pdf

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.